Strona główna Kontakt Regulamin serwisu
section divider

Regulamin serwisu

I. Definicje

 

Poniższym definicjom nadaje się następujące znaczenie:

 

a) Stokrotka spółka z o.o. – Stokrotka spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 64 828 000, 00 zł.

 

b) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.stokrotka.pl;

 

c) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników;

 

d) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

II. Korzystanie z serwisu

 

1. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest łączne spełnienie co najmniej następujących wymagań technicznych: komputer posiadający nie mniej niż 256 MB pamięci RAM z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych we wskazanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 9.0, Firefox 26.0, Chrome 31.0, Opera 18.0 lub Safari 5.1.7.

 

2. Użytkownik ma prawo do rejestracji w Serwisie. Rejestracja jest niezbędna do pełnego korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje Serwisu mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich.

 

3. Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Dla rejestracji w Serwisie niezbędna jest akceptacja treści Regulaminu przez Użytkownika.

 

III. Ochrona danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz udzielonych zgód i informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08, REGON 430452634- dalej jako Administrator.


2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: daneosobowe@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oceny Pani/Pana kompetencji potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

a) przepis prawa tj. art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wskazane w pkt a) powyżej (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

 

c) nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania kwalifikacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonać oceny Pani/Pana kompetencje do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.

 

d) jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pan/Pani zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na jakie Pan/ Pani aplikuje, nie dłużej niż 12 miesięcy od daty pozyskania od Pani/Pana danych osobowych.

 

7. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

a)    przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek

 

b) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,

 

c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

 

9. Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:


a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;


b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;


c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)


d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

e)     prawo do przenoszenia danych,


f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. Pliki Cookies

 

1. Stokrotka spółka z o.o. informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, którymi Użytkownik może zarządzać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.

 

3. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:

 

a) umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie

 

b) dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika

 

c) cele statystyczne.

 

4. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

5. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Stokrotka spółka z o.o. na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.

 

6. Stokrotka spółka z o.o. informuje Użytkownika, że decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookies Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 

7. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności obowiązującej w Serwisie, w tym dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies dostępne są pod adresem: www.kariera.stokrotka.pl/kontakt/regulamin-serwisu/.

 

 V. Reklamacje

 

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Serwisu.

 

2. Reklamacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl lub na adres: Stokrotka spółka z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.

 

3. Stokrotka spółka z o.o. będzie rozpatrywała reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

VI. Publikacja Regulaminu

 

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można zapoznać się w siedzibie Stokrotka spółka z o.o. w Lublinie pod adresem: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin oraz na stronie internetowej pod adresem: www.stokrotka.pl/regulamin-serwisu/.

 

VII. Zmiana Regulaminu

 

1. Stokrotka spółka z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną powiadomienia na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.