Strona główna Kontakt Ochrona danych osobowych
section divider

Ochrona danych osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stokrotka Sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.

 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: daneosobowe@stokrotka.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221Kodeksu pracy)

 5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

 7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

 8. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa informatyczna, obsługa prawna), a także innym spółkom z Grupy Kapitałowej, do której należy Administrator – o ile wyrazicie Państwo zgodę.

 9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 10. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (kierując korespondencję na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Dołączenie do CV mojego zdjęcia lub podanie większego zakresu danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy, jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę na ich przetwarzanie.