Strona główna Kontakt Ochrona danych osobowych
section divider

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES REKRUTACYJNY


Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634- dalej jako Administrator.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu: daneosobowe@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach Prawa Pracy1 , Administrator danych osobowych będzie przetwarzał w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w każdym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Zawarte w dokumentach dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Administrator będzie przetwarzał na podstawie przepisów prawa3.

1Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369);

 

2 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

3Art. 2 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776)

 

 

Odbiorcy danych:

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne,
 2. z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
 3. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

 

Okres przetwarzania:

 

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy kalendarzowych.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 8. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres z każdego z w/w praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o dodatkowe informacje.

 

Informacja o wymogu podania danych:

 

Podanie przez Pan/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.